บอกข่าวเล่าเรื่อง

มุมวิชาการ

การอบรมหลักสูตร

"การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ"

(Systematic Problem Solving and Decision Making : SPSDM)

เป็นหลักสูตรที่ผ่านการพิสูจน์ว่าสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานได้อย่างแท้จริง โดยสามารถใช้แก้ปัญหาและตัดสินใจเป็นทีม จัดการกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและจัดการกับสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน หลักสูตรประเภทนี้ประกอบด้วยกระบวนการทางความคิดที่มีเหตุผลและเป็นระบบ

ประโยชน์ได้รับ

1. เรียนรู้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการหาสาเหตุของปัญหาในระยะเวลาอันสั้น

2. หลีกเลี่ยงการด่วนสรุปสาเหตุของปัญหา

3. เรียนรู้วิธีการที่จะป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ที่วิกฤติอย่างมีเหตุผล

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาและตัดสินใจเป็นทีม

5. ใช้เป็นแนวทางในการนาเสนิทางเลือกให้ผู้บริหารตัดสินใจ

6. เรียนรู้กระบวนการที่ใช้ในการจัดการกับความเสี่ยง

7. เรียนรู้ที่จะแยกแยะและจัดลำดับความสำคัญๆ ในงาน

สาระสำคัญ

การประเมินสถานการณ์ (Situation Assessment)

กระบวนการจัดการเรื่องต่างๆ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม โดยระบุเรื่องที่ต้องจัดการให้ชัดเจน จัดลำดับความสำคัญของงาน วางแผนจัดการ รวมทั้งพิจารณาผู้เกี่ยวข้องในการจัดการ

การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)

กระบวนการที่ใช้หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยให้ตระหนักถึงปัญหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาอย่างละเอียด หาสาเหตุที่เป็นไปได้ ทดสอบสาเหตุที่เป็นไปได้ ยืนยันว่าสาเหตุใดเป็นสาเหตุที่แท้จริงและคิดให้รอบคอบก่อนดำเนินการแก้ปัญหา

การวิเคราะห์การตัดสินใจ (Decision Analysis)

กระบวนการที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างหลักเกณฑ์สาหรับพิจารณาทางเลือก สรรหาและประเมินความเสี่ยงของแต่ละทางเลือก และตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด

การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น (Potential Problem Analysis)

กระบวนการที่ช่วยให้การดำเนินการตามแผนงานเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุผลสำเร็จ โดยหาทางป้องกันเพื่อลดโอกาสเกิดของปัญหานั้นๆ และเตรียมแผนรองรับหากปัญหานั้นเกิดขึ้นจริง

การวิเคราะห์โอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น (Potential Opportunity Analysis)

กระบวนการที่ใช้ในการแสวงหาหรือสร้างโอกาสดีๆ ให้เกิดขึ้น โดยดำเนินการเพื่อเพิ่มโอกาสให้ เกิดขึ้นและดำเนินมาตระการขยายผลเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สูงสุดจากโอกาสนั้น

ดาวน์โหลดเอกสาร

๑. กำหนดการ

๒.แบบตอบรับ

สถานที่ตั้งโรงแรม

HDM Map

แบบฟอร์มขอรับสนับสนุนใช้สื่อ สื่อสิ่งพิมพ์/ซีดี

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ดาว์นโหลด

 

ebook-headbar

library-headbar

suff-school-headbar

camp-headbar

vdo-banner

radio-banner

award-banner

ภาคีขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

BN201006171 skp-moe logo onie
BN201006173- BN2010061712 BN200907274
BN201006175 BN201006176 BN200907277
225 BN200907279 BN2009072710
logo-crownpropertyfoundation logo-you-are-inspiration  

หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง

bn420090729 logo-rdpb bn420090813
bn520090813 bn620100617 bn720100617
bn820090813 bn920130320 bn1020090813
bn1120090813 bn1220090813 bn1320090907

เพิ่มเติม