บอกข่าวเล่าเรื่อง

มุมวิชาการ

logo fvy  sdl

โครงการ“จัดการชีวิต จัดการเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

จัดโดย ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

หลักการและเหตผล

เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ข้าราชการครูจำนวนไม่น้อยในประเทศไทยประสบปัญหาทางการเงินโดยสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ครูและคนทั่วไปเกิดปัญหาการเงินส่วนบุคคล ก็คือ การขาดความรู้และทักษะที่จำเป็นในการวางแผนการจัดการและการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินถือเป็นความโชคดีของคนไทยเป็นอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายสอดคล้องกับวิถีชีวิตและสังคมไทย รวมทั้ง ยังสามารถใช้เป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาชีวิตได้ในทุกด้านทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการทางการเงินจึงเป็นทางออกในการแก้ปัญหาทางการเงิน ที่จะสร้างความสมดุลทางการเงินอย่างยั่งยืนทั้งในระดับบุคคลและส่วนรวม

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความสมดุลและความมั่นคงในอนาคตแก่เยาวชน บุคคล ชุมชนและส่วนรวม จึงกำหนดจัด โครงการ "การจัดการชีวิต จัดการเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการการเงินส่วนบุคคลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครูอาจารย์จากโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายซึ่งจะช่วยให้ครูมีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดระเบียบทางการเงินของตัวเอง รวมทั้งมีแนวทางเพื่อเผยแพร่การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

๓.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวทางในการวางแผนและจัดการเงินของตนเองอย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นวิทยากรเผยแพร่การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการการเงินแก่นักเรียน และชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

แบบฟอร์มขอรับสนับสนุนใช้สื่อ สื่อสิ่งพิมพ์/ซีดี

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ดาว์นโหลด

 

ebook-headbar

library-headbar

suff-school-headbar

camp-headbar

vdo-banner

radio-banner

award-banner

ภาคีขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

BN201006171 skp-moe logo onie
BN201006173- BN2010061712 BN200907274
BN201006175 BN201006176 BN200907277
225 BN200907279 BN2009072710
logo-crownpropertyfoundation logo-you-are-inspiration  

หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง

bn420090729 logo-rdpb bn420090813
bn520090813 bn620100617 bn720100617
bn820090813 bn920130320 bn1020090813
bn1120090813 bn1220090813 bn1320090907

เพิ่มเติม