บอกข่าวเล่าเรื่อง

งานแถลงข่าวเปิดศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดงานแถลงข่าวเปิดศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในวันศุกร์ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สพฐ. โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบป้ายศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาแก่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ได้มีคณะหน่วยงานและสื่อมวลชนต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

DSC 0772

DSC 0784

DSC 0793

DSC 0799

591-slide

ข่าวดี!! ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าร่วมงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ หลายอัตรา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ผู้ที่สนใจสมัครงานดังกล่าว ให้กรอกใบสมัครและส่งเอกสารตามข้อ ๑ – ๘ (Digital File) ทางอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หากคุณสมบัติและเอกสารครบจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรณัฐ โทร. ๐ ๒๗๘๗ ๗๐๓๓-๔  ในวันและเวลาราชการ

 

๑. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ หลายอัตรา

คุณสมบัติ

         - เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ อายุระหว่าง ๒๗ – ๓๕ ปี  

         - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

         - สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ และไม่มีพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการออกปฏิบัติงาน และพักค้างคืนต่างจังหวัดได้

         - เห็นคุณค่าและความสำคัญของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความเลื่อมใสในศาสนา

         - มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า ๓ ปี

         - สามารถบริหาร จัดการงานในความรับผิดชอบได้ดี

         - มีความรู้ความสนใจด้านเศรษฐกิจพอเพียง การจัดอบรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรทางการศึกษา

         - มีความรับผิดชอบสูง มีไหวพริบ ปฏิภาณ และมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

         - มีทักษะการติดต่อสื่อสารทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม พร้อมที่จะเรียนรู้และสามารถทางานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

         - มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

         - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

         - หากมีประสบการณ์ทำงานกิจกรรมหรือบริหารโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะต้องห้าม

          - เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ

          - เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

          - เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในงานด้านต่างๆ

           ๑. ติดต่อ ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระหว่างองค์กรเครือข่าย ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

           ๒. ค้นคว้ารวบรวมความรู้ และพัฒนางานวิชาการ เพื่อสนับสนุนงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

           ๓. รับผิดชอบงานธุรการ เช่น งานประสานงาน งานจัดทาฐานข้อมูล งานจัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารจดบันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม จัดเตรียมการประชุมและจัดการอบรมต่างๆ ฯลฯ

           ๔. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ

           ๕. มีใจให้บริการ ช่วยเหลือ และแนะนำแก่บุคคลที่ติดต่อกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีแก่มูลนิธิ

           ๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารประกอบการรับสมัคร

            ๑. แบบฟอร์มใบสมัครงาน ๑ ฉบับ

            ๒. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

            ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

            ๔. ใบรับรองแพทย์

            ๕. สำเนาปริญญาบัตร

            ๖. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๑ รูป

            ๗. เรียงความจากการหนังสือ “นี่คือประเทศไทย” โดบสรุปตามความเข้าใจท่านไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4 (เขียนด้วยตนเอง) 

            ๘. เอกสารอื่นๆ ถ้ามี จำนวน ๑ ฉบับ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หลักฐานประสบการณ์ทำงาน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

               ๑. เอกสารรายละเอียด

               ๒. แบบฟอร์ม นี่คือประเทศไทย

     ๓. ใบสมัคร

semscholarship-headbar

ebook-headbar

library-headbar

suff-school-headbar

camp-headbar

vdo-banner

radio-banner

award-banner

ภาคีขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

BN201006171 skp-moe logo onie
BN201006173- BN2010061712 BN200907274
BN201006175 BN201006176 BN200907277
225 BN200907279 BN2009072710
logo-crownpropertyfoundation logo-you-are-inspiration  

หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง

bn420090729 logo-rdpb bn420090813
bn520090813 bn620100617 bn720100617
bn820090813 bn920130320 bn1020090813
bn1120090813 bn1220090813 bn1320090907

เพิ่มเติม