บอกข่าวเล่าเรื่อง

มุมวิชาการ

591-slide

ข่าวดีมาบอก!! มูลนิธิยุวสถิรคุณ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าร่วมงานกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ หลายอัตรา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าทำงานดังกล่าวข้างต้น ให้ส่งกรอกใบสมัคร และส่งเอกสารตามข้อ ๑ - ๗ (Digital File) ทางอีเมล์ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ หากท่านใดผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อนัดมาสัมภาษณ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสหสันต์  โทร. ๐ ๒๗๘๗ ๗๐๓๔ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารประกอบการรับสมัคร

๑.    แบบฟอร์มใบสมัครงาน ๑ ฉบับ

๒.    สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

๓.    สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๔.    สำเนาปริญญาบัตร

๕.    รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป

๖.    เรียงความ ๑ หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยตนเอง หัวข้อ “การอยู่ร่วมกันแบบชาวพุทธในสังคมไทย

๗.    เอกสารอื่นๆ ถ้ามี จำนวน ๑ ฉบับ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หลักฐานประสบการณ์ทำงาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

๑. เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ

๓. ใบสมัคร

 logo fvy sdl

ประกาศ

ผลการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

(Best Practices) รอบแรก

        ตามที่ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้จัดให้มีการดำเนินการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices : BP) ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่สถานศึกษา เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพและสามารถเป็นตัวอย่างให้กับสถานศึกษาอื่นๆ ที่ต้องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างยั่งยืนนั้น

         บัดนี้กระบวนการคัดกรองระดับภูมิภาค รอบแรก ได้ตัดสินผลเรียบร้อยแล้ว และได้ผลงานที่เป็น Interesting Practice เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกรอบที่สอง รวมทุกภูมิภาคทั้งสิ้นจำนวน ๑๙๙ ผลงาน

         จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรอบแรก ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

๑. ใบประกาศศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

๒. ใบประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรอบแรก ๔ ภาค

๓. แบบตอบรับเข้าร่วมเวทีภูมิภาคเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ebook-headbar

library-headbar

suff-school-headbar

camp-headbar

vdo-banner

radio-banner

award-banner

ภาคีขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

BN201006171 skp-moe logo onie
BN201006173- BN2010061712 BN200907274
BN201006175 BN201006176 BN200907277
225 BN200907279 BN2009072710
logo-crownpropertyfoundation logo-you-are-inspiration  

หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง

bn420090729 logo-rdpb bn420090813
bn520090813 bn620100617 bn720100617
bn820090813 bn920130320 bn1020090813
bn1120090813 bn1220090813 bn1320090907

เพิ่มเติม