วันที่ 24 ตุลาคม 2559

หากท่านมีข้อสงสัย ต้องการถามคำถาม เกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง ถามเราได้ที่นี่


สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานคณะกรรมการ การพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) มูลนิธิชัยพัฒนา
เครือข่ายกาญจนา ภิเษก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)(สมศ.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) สำนักงานบริหารการศึกษานอกโรงเรียน(กศน.)
สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร(สนศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์
โอเคคิด.เน็ต    
::: :::aaa= ที่ผ่านมา


    Copyright © 2006 SufficiencyEconomy.org All Rights Reserved.